Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3233
Title: KAJIAN KEBERKESANAN DALAM MENANGANI SISA KLINIKAL DI PUSAT PERUBATAN HOSPITAL SULTAN AHMAD SHAH (SASMEC)
Authors: AHMAD FIRDAUS BIN ZAINAL AZMAN
NIK ZETY AKHTAR ABDUL AZIZ
Keywords: KAJIAN KEBERKESANAN
SISA KLINIKAL
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor
Abstract: Permasalahan seperti kekurangan kesedaran terhadap mengenai kesihatan terhadap komuniti dan juga persekitaran. Amalan pengendalian yang lemah dan pembuangan sampah hospital yang tidak betul adalah bahaya kesihatan yang semakin meningkat. Contohnya, sisa berbahaya dan perubatan boleh ditangani dan dibuang bersama-sama dengan sisa domestik, sehingga menimbulkan risiko kesihatan kepada pekerja, masyarakat umum dan alam sekitar. Walaupun kajian mengenai amalan dalam menangani sisa klinikal telah meluas dijalankan dalam kajian lepas, namun begitu dalam aspek pengendalian yang hanya melibatkan jururawat masih belum dilaksanakan. Oleh itu kajian ini dijalankan adalah untuk mencadangkan cara yang lebih berkesan dalam menangani sisa klinikal dalam kalangan jururwat. Kajian ini menggunakkan pendekatan secara abduktif. Strategi kajian pula adalah kuantitatif. Manakala, instrument kajian yang digunakan adalah menggunakan borang soal selidik sahaja. Justeru itu, teknik analisis yang bersesuaian digunakan dalam kajian ini adalah analisi secara deskriptif seperti analisi faktor dan skor min dengan menggunakkan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Kaedah persempelan rawak digunakan dalam kajian ini dan sampel yang terlibat adalah seramai 60 responden sahaja. Hasil dapatan mendapati responden memberikan cadangan yang sinonim tetapi penyelik mengambil cadangan yang paling menonjol.
URI: http://repository.psa.edu.my/handle/123456789/3233
Appears in Collections:Full Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AHMAD FIRDAUS BIN ZAINAL AZMAN 08BFM17F3023.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.